Inkarnasjonsfesten – Og Gud ble menneske!

Gud skapte mennesket i sitt bilde ved sitt Ord, til Adam og Eva i Edens have, og Han så at det var såre godt. Adam og Evas fellesskap med ham gav dem identitet og visshet om hvem de var, Guds barn. Men de lot seg friste av djevelen og åt av den forbudne frukt, av kunnskapens tre. Men kunnskapen de fikk var kjennskap til skyld og skam. De mistet sin relasjon til sin skaper, de valgte bort hans kjærlighet, og høstet avvisning og død.

Gud gjorde igjen alt nytt da Han overskygget Maria ved sin Hellige Ånd. Slik tok Jesus bolig blant menneskene, og Maria fødte Jesus på Betlehemsmarkene, i Brødhuset. Guds Ord ble verdens brød, Han er Menneskesønnen som er den fullkomne avglans av Gud Faderen. Gud har gjenopprettet relasjonen til oss alle, som vil ta imot ham i sitt hjerte slik Maria ville, ja vi er avhengig av ham slik han ble et lite barn, avhengig av sin mor. Vi kan med henne som forbilde, og med kirken synge hymnen «Å kom nå med lovsang» :

Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare!
Å kom nå med lovsang til Betlehem.
Kom for å se ham, kongen i en krybbe!

Gud, evig Gud og lys av lys det er han!
Til oss er han kommet som bror i dag.
Sann Gud av opphav, født før alle tider.

Syng englehærer, syng med salig jubel!
Å syng, myriader, i himlens slott:
Ære til Gud og fred blant oss på jorden!

Herre, vi hyller deg som kom til jorden.
Barn Jesus, deg hører velsignelsen til.
Ordet ble kjød og bor i dag iblant oss.
Kom tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under: Vår Herre Krist!

På første juledag, Kristmesse, er den liturgiske farven hvit. Hvitt er tegnet på fest, og i den første kristne tid i Norge ble Jesus kalt «Hvitekrist».

Flere av de neste dagene i julen er røde, som viser til lidelse, men også Den Hellige Ånds kraft. At Gud ble menneske innebar at Jesus tok på seg menneskenes kår med all den trengsel og nød mennesker lever under.

2. juledag kalles også Stefanusdagen, etter diakonen Stefanus, som ble den første kristne martyr. Han forkynte evangeliet om Jesus Kristus og var full av Guds nåde og kraft, men ordet om Kristus som verdens lys ble ikke tålt, og han ble stenet til døde. Det kristne budskap vekket motstand – og vekker fortsatt motstand.

28. desember minnes de uskyldige barn i Betlehem. Kong Herodes drepte alle barn under to år i Betlehem og landet der omkring, da han forstod at han var narret av de tre vise menn. «En røst ble hørt i Rama, gråt og stor klage; Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mere til.» (Matt. 2, 18.)
Josef hadde lyttet til Guds ord til ham i en drøm, og flyktet til Egypt med Jesusbarnet og Maria.

På juleoktaven, den åttende dag etter Jesu fødsel, feires dagen Jesus ble båret til templet hvor han ble omskåret slik jødiske guttebarn skal etter moseloven. Han fikk navnet Jesus som betyr: «Gud Frelser» Den åttende dag er også tegnet på det fullendte, det er nyskapelsens dag, og Jesu oppstandelse fra de døde var på den åttende dag i påskeuken. Hver søndag kalles derfor Herrens dag.

Fr. Erik Matias

Translate »